LIVE 1
LIVE z zawodów
Transmisja live z ostatnich naszych zawodów - więcej - 

STATUTSTOWARZYSZENIA MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA DARTA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Małopolska Organizacja Darta zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia pozostaje obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kraków.
4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w sposób zgodny z ustawą o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach , prawem o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym Statutem.
6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.
7. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej zrzeszonych w nim członków oraz współpracujących organizacji i  działaczy.
8. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
9. Celem Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie, rozwijanie  oraz upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu w szczególności darta,
b) popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży data na terenie województwa małopolskiego i poza jego granicami,
c) organizowanie i koordynowanie bieżących rozgrywek darta na poziomie regionalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym,
d) współpraca z innymi organizacjami darterskimi, zarówno regionalnymi, ogólnopolskimi jak i międzynarodowymi, 
e) reprezentowanie środowiska darterów w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.
f) reprezentowanie, ochrona praw i interesów wszystkich członków Stowarzyszenia, 
g) działalność charytatywna, 
h) promocja i organizacja wolontariatu,

10. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk do których odnoszą się cele Stowarzyszenia, poprzez:
a) organizowanie i koordynowanie rozgrywek darta na poziomie regionalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym,
b) organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych związanych z dartem,
c) upowszechnianie gry w darta, między innymi poprzez współpracę z mediami,
d) nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, 
e) wydawanie materiałów informacyjno–promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych,
f) organizowanie wspólnych spotkań, szkoleń, turniejów z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
g) współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, z podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi w każdym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem,
h) organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

11.Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne bądź osoby prawne. 
12. Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status członka: zwyczajnego, wspierającego , honorowego

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.
14. Osoby małoletnie w wieku 16-18 lat posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, za zgodą przedstawicieli ustawowych oraz przy uwzględnieniu że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej. 
15. Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych należeć do stowarzyszenia bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz bez prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków.
16. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się z mocy Statutu wszyscy jego założyciele z momentem rejestracji Stowarzyszenia.
17. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia następuje na mocy decyzji Zarządu podjętej w drodze uchwały w ciągu miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia. 
18. Od natywnej uchwały nie wyrażającej zgody na przyjęcie  w poczet członków Stowarzyszenia , osobie zainteresowanej służy odwołanie które należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
19. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
20. Członek zwyczajny  Stowarzyszenia ma prawo:wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia i otrzymywać na nie odpowiedź,korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia,brać udział w pracach, zebraniach, naradach, komisjach problemowych i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
21. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:- przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów  i uchwał organów Stowarzyszenia,- aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia,- regularnie opłacać składki członkowskie,- dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,- pozyskiwać nowych członków i sympatyków darta, - godnie reprezentować Stowarzyszenie.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
22. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także inne organizacje zainteresowane działalnością Stowarzyszenia,  aprobujące statutowe cele Stowarzyszenia i zobowiązujące się wspierać Stowarzyszenie organizacyjnie, merytorycznie i finansowo. 
23. Członek wpierający zostaje przyjęty przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia. 
24. Członkowie wspierający mają prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, ma prawo zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące realizowanych przez Stowarzyszenia zadań. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek wpierający obowiązany jest przestrzegać ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
25. Osoby prawne pozostające członkami wspierającymi Stowarzyszenia są reprezentowane przez ich przedstawiciela umocowanego przez powołany do tego organ tej osoby prawnej w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

CZŁONKOWIE HONOROWI
26. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. 
27. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
28. Członkowie honorowi mają prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, ma prawo zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące realizowanych przez Stowarzyszenia zadań. Członkowie honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, zwolnieni są z opłacania składek.
29. Ustanie członkostwa następuje poprzez:- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia po pisemnym zgłoszeniu,- rozwiązanie lub likwidacja członka będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną , przy założeniu że ustanie następuje z datą wykreślenia z właściwego rejestru sądowego lub publicznego,- wykluczenie ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, za:
a) naruszenie postanowień Statutu,
b) działalność na szkodę Stowarzyszenia,
c) działalność sprzeczną z prawem, nin. Statutem, regulaminami Stowarzyszenia, uchwałami i decyzjami władz Stowarzyszenia,
d) niepłacenie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy po dwukrotnym upomnieniu,
e) śmierć członka będącego osobą fizyczną,
f) rozwiązanie Stowarzyszenia.
30. O wykluczeniu Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia osobę zainteresowaną pisemnie podając przyczyny uzasadniające wykluczenie.
31. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu , osobie zainteresowanej  przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnej decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym terminie Walnego Zebrania Członków Zarządu , a decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział III
WŁADZE STOWARZYSZENIA

32. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
33. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania. 
34. Zwyczajne zebranie członków Stowarzyszenia odbywa się raz na rok jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zwołuje go Zarząd poprzez zawiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad. Zawiadamia się co najmniej na 14 dni przed datą jego odbycia w możliwie dostępny sposób poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zawiadomienie uznaje się za prawidłowe pod warunkiem dotrzymania terminu i miejsca.
35. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie, w uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd : z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku lub uchwały. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko na sprawami, dla których zostało zwołane
36. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
- uchwalanie statusu oraz zmian w Statucie,
- uchwalanie strategii działania Stowarzyszenia,
- określanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
- wybór Zarządu i jego Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej,
- ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, ustalanie ulg i zwolnień od tych składek i innych świadczeń,
- uchwalenie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań,
- dokonywanie oceny działalności Stowarzyszenia i jej władz,
- rozpatrywanie i przyjmowanie  sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie wniosków i postulatów,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w przedmiocie wykluczenia członków Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
- nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
- podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- podejmowanie  uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych władz Stowarzyszenia
37. Uchwały Walnego zebrania członków stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach:
- zmian w statucie – wymagana większość 2/3 oddanych głosów,
- nadania lub pozbawienia członkostwa honorowego – wymagana większość 2/3 oddanych głosów,
- rozwiązanie lub likwidacja stowarzyszenia wymagana większość 2/3 oddanych głosów,

ZARZĄD
38. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika.
39. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa jeden rok.
40. Uchwały Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu obecnego na posiedzeniu Zarządu podczas głosowania. 
41. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak aniżeli dwa razy w  roku. Posiedzenia są protokołowane. W razie nieobecności Prezesa posiedzenia Zarządu zwołuje Wiceprezes .
42. Do zadań Zarządu należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia,
- reprezentowanie stowarzyszenia oraz działanie w jego imieniu,
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- określenie i realizacja szczególnych kierunków działania Stowarzyszenia,
- zatwierdzenie struktury organizacyjnej stowarzyszenia,-podejmowanie decyzji w przedmiocie wykluczenia z listy członków stowarzyszenia,
- przyjmowanie w poczet członków stowarzyszenia kandydatów na podstawie pisemnej deklaracji,
- uchwalanie budżetu i preliminarzy budżetowych, 
- sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich stowarzyszenia w innych organizacjach, 
- składania sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu,
- zatwierdzanie wysokości składek członkowskich,
- w szczególnych przypadkach podejmowanie decyzji dotyczących zwalniania członków z obowiązku płacenia składek członkowskich, 
- wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych jego organów,
- prowadzenie dokumentacji członkowskiej .
43. W przypadku zmniejszenia się podczas kadencji składu zarządu co najwyżej o jednego członka, zarządowi przysługuje uprawnienie do uzupełnienia swego składu. Kandydatów zgłasza Prezes Zarządu a do ich wyboru wymagana jest uchwała podjęta przez pozostałych co najmniej  dwóch członków Zarządu.
44. Stowarzyszenie nie przewiduje możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

KOMISJA REWIZYJNA
45. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.
46. Komisja jest wybierana przez Walne Zebranie Członków . Komisja składa się z 4 osób w tym z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Kadencja komisji trwa jeden rok.
47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, a także zgodności działalności Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków. 
48. Komisja jest organem niezależnym od Zarządu, a jej członkowie:
  1/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
49. Komisja rewizyjna przynajmniej raz do roku przeprowadza kontrolę działalności stowarzyszenia i sporządza protokół z jej wyników, podając go do wiadomości Zarządowi. 
50. Komisja ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach do Walnego Zebrania Członków o uchylenie uchwały Zarządu.
51. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
52. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
53. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.
54. W przypadku zmniejszenia się podczas kadencji składu Komisji Rewizyjnej o jednego członka trzem pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje uprawnienie do dokooptowania jednego członka Komisji spośród członków Stowarzyszenia. Uchwałę o wyborze uzupełniającym podejmuje trzech pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.  

Rozdział IV
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
55. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.
56. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
- wpisowego i składek członkowskich,
- dochodów z własnej działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
- darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie
- wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia 
- dochody z majątku Stowarzyszenia w tym odsetki bankowe od wkładów pieniężnych, akcje i obligacje oraz udziały,
- dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu stowarzyszenia,
- dobrowolne świadczenia podmiotów gospodarczych,
- dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
57. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
58. Przedmiot i zakres prowadzonej działalności gospodarczej określa Zarząd Stowarzyszenia.
59. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu łącznie. 
60. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
61. Uchwalanie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania .
62. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego zebrania członków wyłączenie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego zebrania członków 
63. Projekt zmian statutu stowarzyszenia może być zgłoszony przez Zarząd stowarzyszenia , Komisje Rewizyjną stowarzyszenia lub grupę 6 członków stowarzyszenia nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem zwyczajnego zebrania członków stowarzyszenia. Projekt powinien być rozesłany do wszystkich członków stowarzyszenia.
64. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 7 osób lub w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.
65. Likwidatora majątku rozwiązanego Stowarzyszenia wyznacza Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.
66. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków, Zebranie to zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu.
67. W spawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy ustawy o kulturze fizycznej, prawo o stowarzyszeniach, prawo o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

­